bö fümms bö wö,

pögiff, kwii Ee. 

erster teil:

 

bö fümms bö wö tää zää,
fümms bö wö tää zää Uu:
Fümms bö wö tää zää Uu,
Dedesnn nn rrrrrr,
beeeee bö fümms bö wö tää,
Ii Ee, Mpiff tillff too, tillll, Jüü