Züüka züüka  züüka  züüka

Lanke trr gll Rrmmp

Lanke trr gll Pii pii pii pii pii
Ooka ooka ooka ooka
Lanke trr gll pe pe pe pe
Rrnnf
Lanke trr gll Ziiuu len trll? Lümpff

dritter teil: scherzo