Ooobee tatta tee  
  Graaaaa   Graaaaa 
Ooobee tatta teeta tatta    
Ooobee 
Oooobee tatta teetee teetee  
Ooobee tatta teeta tatta      
Ooobee tatta tee  
Ooobee tatta teetee  
Ooobee tatta teetee 
Oooobee tatta teetee teetee    

Tatta tatta teeta tatta   Tatta tatta teeta tatta